Protocol rond Camerabewaking/toezicht

1. Aard van het camerabewaking/toezicht

1.1. Horeca Groot Speijck hanteert camerabewaking/toezicht ten behoeve van:
• preventie en registratie van strafbare feiten door derden (zoals inbraak, overval, diefstal of vernieling, etc),
• en alles dat daar direct mee samenhangt.
1.2. De beelden worden uitsluitend bij een melding van een incident uitgekeken.

1.3. Camerabewaking/toezicht wordt aangekondigd middels aankondigingsstickers bij de grenzen van het door de camera’s bestreken terrein/pand en/of middels duidelijk opgehangen beeldschermen waarop live camerabeelden te zien zijn en/of op andere duidelijk herkenbare wijze indien de situatie daarom vraagt.

2. Verborgen camera’s
2.1. Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.
3. Uitvoering van het camerabewaking/toezicht
3.1. Camerabewaking/toezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door Horeca Groot Speijck. Horeca Groot Speijck blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitvoering van Camerabewaking/toezicht.

4. Bewaartermijn van beelden
4.1. Na vastlegging worden de beelden maximaal gedurende 28 dagen bewaard met het oog op gebruik voor de onder Artikel 1 genoemde doelen.

4.2. Indien op de beelden een incident zichtbaar is betreffende het onder Artikel 1 genoemde, mogen deze beelden langer worden bewaard en wel totdat het incident is opgelost.

4.3. Na verstrijken van deze termijn of de oplossing van een incident worden de beelden gewist of overschreven met een nieuwe opname.

4.4. Op verzoek van een persoon die is vastgelegd op camerabeelden zullen deze beelden worden gewist als er geen noodzaak meer is krachtens dit reglement om de beelden nog langer te bewaren.

5.Toegang en beveiliging van beelden
5.1. Horeca Groot Speijck heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van opgeslagen camerabeelden.

5.2. Er wordt door Horeca Groot Speijck bijgehouden wie beelden opvraagt en wanneer. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd.
5.3 Horeca Groot Speijck is verantwoordelijk om sterke wachtwoorden te gebruiken (een combinatie van letters, cijfers en tekens) en deze wachtwoorden elke 3 maand te wijzigen.

6. Inzage en kopieën van camerabeelden

6.1. Een persoon die is vastgelegd op camerabeelden kan inzage krijgen in beelden waarop hij herkenbaar in beeld is, door op locatie hierom te verzoeken bij de onder Artikel 8 genoemde instantie.

6.2. Een persoon die is vastgelegd op camerabeelden kan een kopie van deze beelden verkrijgen door een verzoek langs elektronische of schriftelijke weg in te dienen bij de onder Artikel 8 genoemde instantie.

6.3. Een verzoek tot inzage of opvraging van een kopie vereist legitimatie en een duidelijke aanduiding van het tijdvak waarop de betrokkene vermoedt dat hij gefilmd is.

6.4. Een verzoek kan worden geweigerd als het excessief is of in zeer korte tijd na een vorig verzoek is gedaan.

7. Afgifte van camerabeelden
7.1. Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan Justitie verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven bevel door een Officier van Justitie is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling Horeca Groot Speijck hiertoe verplicht.
7.2. Inzage wordt naar belang verstrekt aan medegebruiker van het pand (Natuurmonumenten) wanneer de situatie (misdaad,vernieling) erom vraagt. (zie Artikel 6)

7.3. Geen inzage wordt verstrekt aan private partijen, behalve wanneer zij zelf in beeld zijn (zie Artikel 6)

8. Klachten en vragen
8.1. Bij vragen of klachten over de toepassing van het camerasysteem en over het gedrag van de betrokken medewerkers kunnen worden ingediend bij Horeca Groot Speijck rechtstreeks.

8.2. Binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht zal een reactie worden gegeven door de Horeca Groot Speijck.

8.3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist Horeca Groot Speijck.

Close
Go top